Afd. 135

Charlotteager II

Charlotteager 162 - 224
2640 Hedehusene

Fysisk helhedsplan

På et ekstraordinært afdelingsmøde d. 2. november 2022 stemte beboerne ja til at gennemføre en fysisk helhedsplan, som indeholder 16 tilgængelighedsboliger i stueetagen inkl. køkkener og renovering af de resterende badeværelser, solceller samt udskiftning af hegn i terræn.

Der er valgt rådgiver, som er i gang med at udarbejde udbudsmateriale, så helhedsplanen kan sendes i licitation.

Beboerne i de 16 boliger, der skal omdannes med tilgængelighedsbolig, skal genhuses i den periode der forgå fysiske arbejder i boligerne.

Rådgiveren er også i gang med at gennemføre et prøvefelt med en tilgængelighedsbolig i stueetagen samt de to badeværelser på 1. og 2. sal i samme opgang.

At arbejdet med at udfører/renoverer en tilgængelighedsbolig i stueetagen samt to badeværelser på 1. og 2. sal i samme opgang, er iværksat og forventes afsluttet inden sommeren år 2024. Det forventes, at der er byggeopstart på den samlede fysiske helhedsplan i starten af 2025.

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende fysiske helhedsplaner

Hvad er en fysisk helhedsplan?

Den fysiske helhedsplan er en samlet plan for udviklingen i afdelingen. Planen skal sikre bedre boliger, bygninger og udearealer.

Arbejderne kan bl.a. inkludere facade-, tag- og vinduesrenoveringer, renovering af køkken og bad, elevatorer, tilpasning af boligstørrelser (sammenlægninger, tilgængelighedsboliger osv.) samt forbedringer af indeklima og udearealer mv.

Helhedsplanen skal godkendes af kommunen og afdelingen for at kunne igangsættes.

Hvad er Landsbyggefonden (LBF)?

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Landsbyggefonden kan være aktiv samarbejdspartner i helhedsplanen.

Læs mere på Landsbyggefondens hjemmeside.

Hvad er støttede renoveringsarbejder?

Landsbyggefonden bidrager til støtten og udviklingen af det almene boligbyggeri og sektorens konkurrenceevne. 

Når renoveringerne er mere omfattende, end hvad afdelingen selv kan forventes at betale, er det muligt at søge om støtte til de fysiske helhedsplaner fra Landsbyggefonden via tilskud og billigere realkreditlån. 

Hvad er ustøttede renoveringsarbejder?

De ustøttede arbejder finansieres alene af afdelingen.

Der gives f.eks. ikke støttede lån til tiltag, hvor der er tale om nedslidte bygningsdele, der hører under den almindelige vedligeholdelse. Men de ustøttede arbejder er en del af anbefalingerne i den samlede helhedsplan og som nødvendige arbejder.

Hvorfor renovere?

På baggrund af flere års tekniske undersøgelser er der behov for en renovering og fremtidssikring af afdelingen, så bygninger og boliger bringes til en bedre standard og derved fortsat vil være konkurrencedygtige på ejendomsmarkedet.

Stiger huslejen?

Ja, afdelingens husleje vil stige som følge af de realkreditlån, der hjemtages som følge af de godkendte arbejder, der bliver udført i afdelingen.

Det er afdelingen, kommunen og Landsbyggefonden, der godkender en eventuel kommende huslejestigning som følge af den beboergodkendte helhedsplan i afdelingen.

Skal du genhuses pga. den fysiske helhedsplan?

Genhusning sker, når der skal udføres arbejde i din bolig, som medfører, at du ikke kan bo i boligen i en kortere eller længere periode, eller at din bolig skal nedlægges. Genhusning betyder derfor, at du skal bo et andet sted end i din nuværende bolig.

Dine flytteudgifter mv. ved både permanent og midlertidig genhusning bliver dækket af renoveringssagen.

Læs mere om genhusning.